Anlita en revisionsexpert

Att utföra en revision på ett företag innebär att en oberoende granskning görs. Sverige har tydliga regler för hur en revision ska utföras. Dessa är nedskrivna i lagar som Aktiebolagslagen, Lag om revisorer, stiftelselagen och Lagen om ekonomiska föreningar. För att följa reglerna kring revision är det nödvändigt att anlita en utomstående revisionsexpert.

Att utföra en revision har många fördelar för ett företag. Revisionen säkerställer kvaliteten hos den finansiella rapporteringen hos företaget. Det ökar också trovärdigheten mot företagets kunder, myndigheter, banker och leverantörer. Alla aktiebolag behöver ha en vald revisor eftersom de har revisionsplikt.

Fördelar för företaget

Revision bidrar till hållbart företagande skriver Svenska Dagbladet. Genom att ha kontroll på affärerna kan företaget hitta och undanröja problem som försvagar tillväxten. Alla företag behöver inte ha en revisor skriver Bolagsverket. Om aktiebolaget har färre än tre anställda, under 1,5 miljoner kronor i sin balansomslutning eller mindre än tre miljoner kronor i nettoomsättning behöver de inte anlita revisor. Det företag som väljer att inte anlita revisor kan behöva tänka på om det är nödvändigt att ta in hjälp på annat sätt. Exempelvis kan det behövas en redovisningskonsult som sköter bokföringen samt redovisningen. Hen kan också sköta årsredovisningen eller assistera med skattedeklarationen. De aktiebolag som väljer att inte ha revisor bör ha en bolagsordning där det finns en bestämmelse om revisor. Denna bestämmelse bör tydligt visa om aktiebolaget ska ha en revisor eller avstå. När det står att en revisor inte ska anlitas, är det ändå möjligt för bolagsstämman att fatta ett beslut om att utse en revisor längre fram.

Kontroll från Skatteverket

Skatteverket ger en rättslig vägledning kring revision på sin hemsida. Den anlitade revisorn får endast granska uppgifter och handlingar som ligger inom syftet på revisionsbeslutet. Revisorn börjar först med en planering, och går sedan vidare med test av den interna kontrollen, substansgranskning och avrapportering. Revisorn utför granskningsåtgärder enligt revisionsseden för att sedan kunna uttala sig i en revisionsberättelse. En revisor måste oftast göra ett urval ur händelserna som skett på ett år eftersom det av praktiska och ekonomiska skäl inte brukar vara möjligt att granska alla händelser.

Scroll to top