Utbilda företaget i risk management

Varje företag bör ha en risk manager som utvecklar riskmodeller och hittar kredit-, marknads- och operativa risker i företaget. Risk managern ger också analytiskt stöd och ser till att företagets kontroller fungerar väl. Genom att skicka iväg ansvariga på en utbildning inom området kan de snabbt få kunskap kring praktisk riskhantering.

När dina anställda får gå på en risk management utbildning kan de lära sig mer om riskaspekter, verksamhetsstyrning, standarder och ramverk, riskhantering och riskkommunikation. Med kunskaper i risk management kan de anställda bidra till högre lönsamhet i företaget, då de kan föregripa risker och den ekonomiska skada de kan orsaka.

Ny företagskultur

Young,African,American,Female,Coach,Or,Speaker,Make,Flip,ChartFöretag som gör noggranna analyser av risker kan förbättra sin verksamhet. De kan också vinna konkurrensfördelar och med stor kontroll över hur läget ser ut kan de våga ta större risker. För att hantera verksamhetsrisker krävs:

  • En ny modell för säkerhet
  • Flexibilitet, där chefer har koll på information i företaget
  • Relationsbyggen inom företaget för att leda riskstrategier

Riskhantering värderas högt

När Aktuell Hållbarhet, Dagens Industri och Lunds universitet nyligen rankade börsbolag från ett hållbarhetsperspektiv var det deras riskhantering som stod i centrum. Rankningen som kallas ”Hållbara bolag” var fokuserad på framtidsrisk och visade att Sveriges börsbolag kartlägger hållbarhetsrisker, men är sämre på att arbeta med risk på detaljnivå. Bolagen var också dåliga på att använda sig av TCFD, ett frivilligt regelverk som används för att utröna klimatrisker.

Susanne Arvidsson som är docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utvecklat rankningsmodellen. Hon menar att omställningsförmåga och att hantera hållbarhetsrisker tillsammans med innovation, samt att fånga nya affärsmöjligheter, är centralt för bolagens konkurrenskraft i framtiden. Det är också nödvändigt att företag klarar av detta för att kunna nå uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Omställningen kräver utveckling av affärsstrategier, värdekedjor och affärsmodeller.

Rankningen består av en enkätstudie samt analyser och studier av bolagskommunikation. Lunds universitet har fört en dialog med en kommitté som skapat en rankningsmodell med målet att bedöma och mäta bolagens förmåga att hantera innovation, risk och omställning. Susanne Arvidsson berättar att de bolag som ingått i rankningen gett en positiv feedback och att de vill förstå hur de kan arbeta med hållbarhetsfrågor.

Scroll to top